Regulamin Biegu Obrońców Modlina

TERMIN i MIEJSCE:

 • 16 listopada 2019 r., w Nowym Dworze Mazowieckim
 • Start biegu głównego – Bieg Obrońców Modlina– godz. 13:30
 • Bieg z wózkiem – 13:33
 • Start Nordic Walking – godz. 13:35
 • Biegi Młodzieżowe:
  • Rocznik 2013 i młodsze – ok. 200m 12:00
  • Roczniki 2009-2012 – ok. 400m 12:10
  • Roczniki 2006-2008 – ok. 800m 12:20
  • Roczniki 2003-2005 – ok. 800m 12:30

CEL IMPREZY:

 • Upowszechnianie biegania jako najprostszej i najtańszej formy rekreacji fizycznej
 • Promocja czynnego wypoczynku oraz aktywności ruchowej w społeczeństwie
 • Promocja Nowego Dworu Mazowieckiego i Powiatu Nowodworskiego

ORGANIZATOR:

 • Stowarzyszenie Rozbiegamy Nowy Dwór

Partner:

 • Agencja Projekt Igrzyska

TRASA:

  • Dystans – 10km
  • Nawierzchnia asfaltowa 50% oraz szutrowa 50%
  • Limit czasu w Biegu Głównym i Nordic Walking: 100 minut
  • Elektroniczny pomiar czasu (chipy montowane do buta zawodnika)

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Ukończone 16 lat, najpóźniej w dniu zawodów
 • Każdy uczestnik zobowiązany jest do weryfikacji w biurze zawodów
 • Pakiety startowe dla Biegu Głównego oraz Nordic Walking będą wydawane 15 listopada od godz. 17:30 do 19:30 oraz w dniu zawodów w godz. 9:00 – 12:00 w biurze zawodów
 • Pakiety dla Biegów Młodzieżowych będą wydawane od 09:00 do 11:00
 • Celem odbioru pakietu, uczestnik zobowiązany jest do okazania aktualnego dowodu tożsamości
 • Zawodnik powinien posiadać aktualne badania lekarskie
 • W przypadku braku badań zawodnik podpisuje oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w zawodach oraz o starcie na własną odpowiedzialność (zaświadczenia dostępne w biurze zawodów w dniu imprezy).
 • Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodziców lub prawnych opiekunów

ZGŁOSZENIA:

do dnia 12 listopada 2019 do godz. 00:00.

 • W przypadku wolnych pakietów startowych, możliwość rejestracji w dniu biegu w biurze zawodów
 • W celu rejestracji zawodników w biurze zawodów należy okazać ważny dokument tożsamości (zdjęcie i data urodzenia).
 • Wszystkie osoby, które dokonały zgłoszenia do zawodów poprzez formularz elektroniczny zostaną przekierowane do automatycznej płatności w systemie PayU. Po dokonanej wpłacie zawodnik pojawi się na liście startowej.
 • Zawodnik jest zobowiązany postępować ściśle według wytycznych systemu PayU.
 • Zawodnik zostaje wpisany na listę dopiero po potwierdzeniu z systemu PayU o pozytywnie zakończonym procesie płatności.
 • Zawodnicy dokonujący automatycznej płatności poprzez system PayU nie są obciążani żadną opłatą prowizyjną wynikającą z transakcji.
 • Podczas płatności za pomocą systemu PayU zawodnik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko i adres e-mail firmie PayU Spółka Akcyjna, w celach niezbędnych do przeprowadzenia transakcji.
 • Opłata startowa trafia na konto organizatora.
 • Opłata startowa nie podlega zwrotowi w żadnych okolicznościach za wyjątkiem dokonania jej po zamknięciu zapisów do biegu.
 • Limit uczestników w biegu głównym wynosi 500 osób w tym 40 miejsc Nordic Walking
 • Limit uczestników w biegach młodzieżowych wynosi 200 osób.

 

OPŁATY:

 • Warunkiem uczestnictwa w biegu jest uiszczenie opłaty startowej
 • Pierwsze 100 osób – 45 zł
 • Kolejne 100 osób – 50 zł
 • Kolejne 100 osób  – 55 zł
 • 301-500 osób – 60 zł
 • W dniu zawodów  70 zł w przypadku wolnych pakietów.
 • Koszt udziału w biegach młodzieżowych wynosi 10 zł
 • Koszt udziału Nordic Walking wynosi 50 zł

KLASYFIKACJE:

 • Bieg główny:
  • OPEN Kobiet i Mężczyzn
  • Najlepszy mieszkaniec Nowego Dworu Mazowieckiego – Kobiet i Mężczyzn
  • Niepełnosprawni
  • Bieg z wózkiem
  • 16-30 lat
  • 31-45 lat
  • 46-60 lat
  • 60 lat +
  • Kategoria drużynowa – aby zostać sklasyfikowanym w kategorii drużynowej zawodnicy muszą być zapisani z identycznie brzmiącymi nazwami. Do kategorii drużynowej będą wliczane 3 najlepsze czasy. W zespole musi być co najmniej jedna kobieta.

  • Nordic Walking Kobiet i Mężczyzn

NAGRODY:

 • Nagrody rzeczowe za miejsca I-III w kategorii OPEN Kobiet i Mężczyzn oraz statuetki/puchary
 • W ramach kategorii Mieszkaniec Nowego Dworu Mazowieckiego oraz kategoriach wiekowych – nagrody rzeczowe (wartość nagród uzależniona od pozyskania sponsorów) oraz statuetki/puchary
 • Medale pamiątkowe dla wszystkich uczestników biegu
 • Nagrody w kategoriach wiekowych przewidziane są tylko dla obywateli Unii Europejskiej
 • W biegach młodzieżowych przewidziane są medale dla każdego uczestnika

PAKIETY STARTOWE:

 • W pakiecie startowym zawodnik otrzymuje: medal, numer startowy wraz z agrafkami,
 • Zwrotny chip montowany do buta

DEKORACJA:

 • Ceremonia dekoracji zawodników biegów dla dzieci i młodzieży odbędzie się ok. godz. 12:50 w Nowym Dworze Mazowieckim
 • Ceremonia dekoracji zawodników biegu głównego odbędzie się o ok. godz. 15:00 w Nowym Dworze Mazowieckim

UWAGI:

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany i ostatecznej interpretacji Regulaminu
 • Organizatorzy zapewniają podstawową opiekę medyczną.
 • Organizatorzy zapewniają możliwość korzystania z szatni oraz toalety.
 • Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie, organizator nie ubezpiecza startujących.
 • Zawodnicy mają obowiązek stosować się do poleceń służb zabezpieczających trasę biegu.
 • Ze względów bezpieczeństwa w biegu nie mogą brać udziału osoby poruszające się z wózkami dziecięcymi bądź też osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.
 • W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator.
 • Za rzeczy pozostawione lub zagubione w dniu zawodów, organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 • Biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne (poza sytuacjami zagrażającymi bezpieczeństwu).
 • Zawody odbędą się zgodnie z zasadami PZLA
 • Wyrażając zgodę na start zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, jak również do celów marketingowych Organizatora oraz podmiotów współpracujących z Organizatorem.
 • Organizator po uzyskaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie je wykorzystywać w celach związanych z organizacją i promocją imprezy.
 • Uczestnik w oświadczeniu udziela również zgody na wykorzystanie wizerunku. Zdjęcia wykonane w trakcie imprezy mogą posłużyć Organizatorom do celów promocyjnych i reklamowych.
 • Osoby umieszczające zdjęcia na stronie organizatora automatycznie pozbawia się praw autorskich, a zdjęcia udostępnia do dalszego wykorzystania.

ORGANIZATORZY